CURSUS VOORWAARDEN

CURSUS VOORWAARDEN

Cursusvoorwaarden Activity-Matters
Cursus Activiteitenweger

Cursusvoorwaarden
Activity-Matters
Cursus Activiteitenweger
Algemene voorwaarden
 • Activity-Matters behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname uiterlijk tot 2 maanden voor de start van een cursus te annuleren.
 • De rechten op de tijdens of voorafgaand aan de cursus verstrekte schriftelijke of digitale materialen berusten bij Activity-Matters. Deelnemers krijgen een persoonlijk gebruiksrecht dat niet overdraagbaar is. Het is dus niet toegestaan de materialen aan derden in gebruik te geven en/of te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Activity-Matters.
 • De inhoud van het cursusmateriaal en het totale cursusprogramma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en ontwikkeld. Activity-Matters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren van adviezen of aanbevelingen in het studiemateriaal, het uitgereikte materiaal en/of mondelinge uitleg of adviezen tijdens de uitvoering van de training.
 • Activity-Matters is niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers voortvloeiend uit het niet door kunnen gaan van de cursus door overmacht. Denk daarbij aan arbeidsongeschiktheid van de docent en de onmogelijkheid een vervanger te vinden, onbruikbaar zijn van de locatie (niet voldoen aan de gestelde eisen) of niet beschikbaar zijn van de locatie (niet voldoen aan de gestelde eisen) of niet beschikbaar zijn van de locatie of extreme weersomstandigheden of andere vergelijkbare calamiteiten. Activity-Matters zal zich inspannen om met alle betrokken partijen een alternatief te zoeken.
 • Activity-Matters is nooit aansprakelijk voor welke gevolgschade in welke vorm dan ook.
 • Alle informatie die door cursisten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, privégegevens, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.
Voorwaarden deelnemer
 • Betaling dient te geschieden binnen 2 weken na ontvangst van de factuur. Deelname is uitsluitend mogelijk als het voor de cursus verschuldigde bedrag uiterlijk 1 week voor de start van de eerste cursusdag op de rekening van Activity-Matters staat.
 • Vanaf het moment van aanmelden geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen.
 • Bij annulering binnen 4 weken voor de start van de cursus is de deelnemer altijd 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor de start van de cursus is het volledige bedrag van de cursus verschuldigd.
 • Een deelnemer kan uitsluitend een vervangende deelnemer aan de cursus laten deelnemen, mits dat uiterlijk 1 week voor de start schriftelijk aan Activity-Matters (info@activity-matters.com) is doorgegeven en de goede ontvangst van dit bericht door Activity-Matters aan de deelnemer is bevestigd.
 • Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is de deelnemer verplicht de gehele cursus aanwezig te zijn en de eventuele (huiswerk) opdrachten volledig uit te voeren.